Hồ Bơi Thiên Nhiên

Hồ bơi hình Gentry là một trong những hình dạng yêu thích của chúng tôi. Nó là một hình dạng chảy tự do mang lại cảm giác tự nhiên cho bất kỳ sân sau nào. Gentry sẽ tạo ra một kiểu đầm phá tự nhiên cho sân của bạn.

Leave a comment